Opći uvjeti poslovanja za neplatne usluge

  1. Značenje pojmova

   

  U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

  1.1. Upravitelj je tvrtka Elektronički računi d.o.o., OIB: 42889250808, Ulica Simona Gregorčiča 8, 10000 Zagreb

  1.2. Naručitelj je pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Upravitelja

  1.3. Aplikativni certifikat je elektronički potpis izdan od strane FINA-e ili drugog CA (eng. Certificate Authority) na ime Upravitelja

  1.4. Vremenski žig je podatkovni objekt koji nedvojbeno i nerazdvojivo povezuje određene podatke s određenim vremenom, čime je omogućeno dokazivanje postojanja tih podataka prije tog vremena

  1.5. eDokumenti su eRačun, eOdobrenje, eOdgovor, eOpomena, eTerećenje, ePrimka, eNarudžbenica, eOtpremnica te eDokument u užem smislu (bilo koji elektronički dokument koji je prošao kroz sustav Upravitelja)

  1.6. Ostali dokumenti su privitci poslani uz eDokumente (npr. skenovi radnih naloga, slike i sl.) te dokumenti učitani u sustav Upravitelja i/ili kooperanta iz lokalne pohrane Naručitelja

  1.7. Usluge su neplatne usluge koje pruža Upravitelj, uključujući Moj-ePotpis, Moj-eUred, Moj-eRačun, Moj-eArhiv, Moj-DMS, Moj-BI, mOtpremnica, PIS, AIS, ePlati, Moj-eRačun B2C i druge.

  1.8. Metapodaci su podaci koji opisuju eDokumente i ostale dokumente, npr. datum i vrijeme razmjene, IP adresa Naručitelja, korisnički račun Naručitelja, veličina datoteke i sl.

  1.9. Sustav Upravitelja je bilo koja infrastruktura Upravitelja koja omogućuje korištenje Usluga

  1.10. Sustav kooperanta je bilo koja infrastruktura Upraviteljevih kooperanata koja omogućuje korištenje Usluga

  1.11. Korisnički račun čine korisničko ime i lozinka koje je Naručitelj dobio nakon što je uspješno dovršio postupak registracije i provjere vjerodostojnosti

  1.12. Pod terminima „Moj eRačun", "Moj-eRačun“, "moj-eracun", "Moj DMS", "Moj-DMS" i sl., "Moj eArhiv", "Moj-eArhiv" i sl., "eRa konverter" i sl., „Micro-eRa i sl.“, „Moj eRačun API v1“, Moj eRačun API v2“ i sl., „Moj BI“, „Moj-BI“ i sl., „mOtpremnica“, „m-Otpremnica“ i sl., „ePlati“, „e-Plati“ i sl., „Moj eRačun B2C“, „Moj-eRačun B2C“ i sl., „ZELENI CERTIFIKAT“ i sl., „PREMIUM ZELENI CERTIFIKAT“ i sl., „DIGITALNO POTPISUJEM“ i sl., „Moj ePotpis“, „Moj-ePotpis“ i sl., „Moj-eUred“, „Moj-eUred“ i sl. podrazumijeva se jedan ili više računalnih programa, programskih sučelja, njihov izvorni kod, grafička rješenja, baze podataka te sva relevantna dokumentacija vezana uz sve nabrojano. Ti računalni programi i sustavi, izvorni kod istih, njihova programska sučelja, grafička rješenja, baze podataka, kao i sva relevantna dokumentacija vezana uz iste, vlasništvo su trgovačkog društva Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 (dalje u tekstu: Društvo),  koje je isključivi nositelj autorskog prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na iste. Bez izričitog pisanog odobrenja Društva nije dopušteno reproducirati, prenositi, distribuirati, niti izmjenjivati sadržaj računalnih programa i sustava, izvornog koda istih, njihovih programskih sučelja, grafičkih rješenja, baza podataka, kao i sve relevantne dokumentacije vezane uz iste, bilo u cijelosti bilo u dijelovima, kao ni know how (znanja i iskustva) prenesen i za koji se saznalo temeljem istih, niti na bilo koji drugi način iskorištavati navedeno; osim za potrebe povezivanja s navedenim računalnim programima i sustavima Društva u cilju korištenja usluga i proizvoda Društva i/ili poslovne suradnje s Društvom.

  2. Upravitelj – prava i obveze

   

  2.1. Upravitelj:

  2.1.1. se obvezuje održavati i ažurirati usluge i proizvode sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi, kako bi Naručitelju

  2.1.2. propisuje Opće uvjete poslovanja

  2.1.3. određuje uvjete ulaska i izlaska iz Sustava Upravitelja

  2.1.4. omogućuje Naručitelju 24-satni pristup Sustavu Upravitelja

  2.1.5. omogućuje Naručitelju pripremu, potpis, pravovaljano i sigurno slanje i zaprimanje tj. razmjenu, pregled, potvrdu, obradu, kolanje, arhiviranje i pretraživanje eDokumenata, razmjenu informacija o eDokumentima, dobivanje bonitetnih informacija o njegovim poslovnim partnerima, objavu tražbina za prijenos i razmjenu informacija o tim tražbinama, zaprimanje zapisa o pošiljkama u prijevozu i isporučenim pošiljkama za koje je Naručitelj poslao eOtpremnicu, iniciranje plaćanja, informiranje Naručitelja o njegovom transakcijskom računu; sve to kroz sustav Upravitelja i/ili kooperanta

  2.1.6. arhivira sve eDokumente te Ostale dokumente poslane i primljene kroz Sustav Upravitelja na rok od 12 godina od trenutka arhiviranja

  2.1.7. arhivira sve metapodatke na rok od godinu dana od kraja poslovne godine u kojoj se poslovni događaj dogodio

  2.1.8. obavještava Naručitelja o statusu eDokumenta razmjenjenog kroz Sustav Upravitelja (npr. dostavljeno, neuspješno i sl.)

  2.1.9. obavještava Naručitelja, u primjerenom roku, o novostima i/ili eventualnim poteškoćama u sustavu Upravitelja i/ili kooperanta, naročito o onima koji se tiču sigurnosti Sustava Upravitelja i/ili kooperanta.

  2.2. Upravitelj nije odgovoran za:

  2.2.1. sadržaj eDokumenata i Ostalih dokumenata koji prođu kroz sustav Upravitelja ili dođu u doticaj s istim; isti će biti proslijeđeni u sadržaju u kojem ih je kreirao Naručitelj

  2.2.2. zlouporabu korisničkog računa od strane Naručitelja ili bilo koje treće osobe koja nije Naručitelj ili Upravitelj odnosno koja nije osoba koja bi po zaposlenju ili po kakvoj drugoj osnovi bila ovlaštena raspolagati korisničkim računom

  2.2.3. cjelovitost i dostavu podataka Naručitelja, te za neispravno funkcioniranje Usluga u slučajevima više sile (npr. elementarne nepogode, građanski neposluh, aktovi civilne ili vojne vlasti i sl.) te u okolnostima koje su izvan kontrole Upravitelja (npr. krađa, nestanak interneta i sl.)

  2.2.4. direktnu i/ili indirektnu štetu koja bi mogla nastati zbog Naručiteljeve neodgovarajuće i nepravilne uporabe opreme u cjelini ili bilo kojeg dijela opreme, dokumentacije ili usluga iz ovih Općih uvjeta poslovanja.

  3. Naručitelj – prava i obveze

   

  3.1. Naručitelj može biti:

  3.1.1. Korisnik, fizička ili pravna osoba koja koristi usluge Upravitelja uz naknadu

  3.1.2. Primatelj, fizička ili pravna osoba koja zaprima eDokumente putem Sustava Upravitelja.

  3.2. Naručitelj je dužan:

  3.2.1. Korisnički račun čuvati od gubitka ili otuđenja bilo koje treće osobe koja nije Naručitelj ili Upravitelj, a kao poslovnu tajnu

  3.2.2. odmah obavijestiti Upravitelja o kompromitiranom korisničkom računu, kako bi Upravitelj pomogao izbjeći štetu ili umanjiti nastalu štetu

  3.2.3. dovršiti postupak registracije u kojem jamči za točnost podataka danih Upravitelju

  3.2.3.1. ukoliko da netočne podatke, dužan je što je prije moguće dati ispravne

  3.2.3.2. nakon uspješno dovršene registracije slijedi aktivacija korisničkog računa i Naručitelj može početi s uporabom usluga

  3.2.4. održavati svoju hardversku i softversku opremu preko koje koristi usluge i/ili zaprima eDokumente

  3.2.5. snositi odgovornost za ispravnu implementaciju sustava Upravitelja u računovodstveni program koji koristi i za interpretaciju podataka sukladno propisanim tehničkim specifikacijama -- u slučaju da pristupa sustavu Upravitelja putem sučelja računovodstvenog programa

  3.2.6. snositi odgovornost za zlouporabu korisničkog računa od strane Naručitelja ili bilo koje treće osobe koja nije Naručitelj ili Upravitelj

  3.2.7. koristiti usluge sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno najboljoj poslovnoj praksi.

  3.3. Korisnik:

  3.3.1. je dužan poštovati odredbe pojedinačnog ugovora (ako je isti potpisao) i Općih uvjeta poslovanja (koji vrijede za sve Korisnike)

  3.3.2. ovlašćuje Upravitelja da u ime Korisnika verificira sve poslane i arhivirane eDokumente i/ili Ostale dokumente elektroničkim potpisom (korištenjem vlastitog Aplikativnog certifikata) i Vremenskim žigom te time osigura dokumentima cjelovitost sadržaja

  3.3.3. je dužan dostaviti Upravitelju sve podatke koji utječu na ispravnost eDokumenata npr. promjena naziva, sjedišta i sl.u roku od 30 dana od dana promjene.

  3.4. Primatelj:

  3.4.1. koji nije uspješno dovršio proces registracije neće biti u mogućnosti preuzimati eDokumente putem sustava Upravitelja sve dok to ne učini.

  3.4.2. zaprimanjem bilo kojeg dokumenta putem sustava Upravitelja potvrđuje da to podrazumijeva dogovor o obradi dokumenta

  3.4.3. potvrđujeda je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze te da prihvaća dostavu dokumenata putem sustava Upravitelja od svih subjekata koji šalju dokumente putem sustava Upravitelja.

  4. Moj-BI

  4.1. Podaci dostupni putem usluge Moj-BI (bilo u sučelju aplikacije ili u izvještajima kreiranima iz aplikacije) rezultat su izračuna i prikaza na temelju podataka u izvornicima (razni javni i privatni registri, evidencije, baze podataka). Točnost, ažurnost i cjelovitost podataka u izvornicima su izvan kontrole Upravitelja, slijedom čega Upravitelj ne jamči potpunu točnost, ažurnost i cjelovitost podataka dostupnih putem usluge Moj-BI.

  4.2. Isključuje se odgovornost Upravitelja za eventualnu štetu, izravnu ili neizravnu, koja nastane Naručitelju korištenjem podataka putem usluge Moj-BI.

  4.3. Podaci su namijenjeni isključivo Naručitelju i nije ih dozvoljeno prosljeđivati trećim osobama.

   

  5. mOtpremnica

   

  5.1. Nakon ugovaranja usluge mOtpremnica, Upravitelj će predati Korisniku potreban broj NFC tagova te popratni obrazac Potvrda o aktivaciji NFC tagova.

  5.2. Uređaji na kojima će Korisnik koristiti uslugu moraju podržavati NFC tehnologiju i druge potrebne specifikacije za korištenje usluge koje određuje Upravitelj. Prije početka korištenja usluge Korisnik će s Upraviteljem provjeriti zadovoljavaju li njegovi uređaji potrebne specifikacije. U slučaju zadovoljavanja potrebnih specifikacija Upravitelj će osigurati mogućnost korištenja aplikacije mOtpremnica na takvim uređajima.

  5.3. NFC radna oprema koristi se kao sredstvo autentikacije (potvrde identiteta) primatelja pošiljke te autorizacije (potvrde) da je primatelj doista i zaprimio pošiljku po vrsti i količinama navedenim na uređaju na kojem primatelj potvrđuje primitak, uz upis zabilješke o eventualnim nedostacima i drugim bitnim činjenicama. Autentikacija i autorizacija od strane primatelja pošiljke ima isti učinak kao njegov potpis i pečat.

  5.4. Korisnik ima ovlaštenje Upravitelja da u ime Upravitelja svojim kupcima tj. primateljima pošiljke preda NFC tagove te popratne obrasce Potvrda o aktivaciji NFC tagova. Korisnik ima ovlaštenje Upravitelja da u ime Upravitelja svojim kupcima tj. primateljima pošiljke aktivira tagove na svom NFC tabletu putem sustava mOtpremnica, isključivo na temelju zaprimljene ispravno popunjene, potpisane i ovjerene Potvrde o aktivaciji NFC tagova. Nakon aktivacije primatelj pošiljke može pomoću svojih NFC tagova potvrđivati eOtpremnice svih svojih dobavljača putem sustava mOtpremnica. Korisnik mora dostaviti Upravitelju fotografiju ili scan ispravno popunjene, potpisane i ovjerene Potvrde o aktivaciji NFC tagova.

  5.5. U sučaju da Korisnik pri aktivaciji NFC tagova ne postupi sukladno navedenom u prethodnoj točki, odgovara za svu štetu koja bi nastala uslijed eventualnih prijevarnih postupaka ili naknadnog osporavanja zaprimanja bilo koje pošiljke od strane krajnjeg primatelja pošiljke korištenjem NFC taga.

  5.6. Svaki NFC tag ima jedinstveni identifikator. Upravitelj vodi evidenciju NFC tagova te Primatelja kojima su isti aktivirani. Primateljima može biti aktiviran samo jedan ili i više NFC tagova (za svako pojedino mjesto primopredaje pošiljke).

  5.7. Pri Korisnikovoj dostavi robe svojem kupcu tj. Primatelju u mOtpremnici na NFC tabletu ili drugom uređaju:

  5.7.1. Korisnik i Primatelj se mogu usuglasiti o stvarnoj isporuci te na licu mjesta zabilježiti stvarnu količinu zaprimljene robe (npr. dio robe se oštetio u transportu) ili unijeti drugu napomenu

  5.7.2. Primatelj potpisuje eOtpremnicu na tabletu (isti učinak kao potpis na papirnatoj otpremnici) te potvrđuje eOtpremnicu svojim NFC tagom (isti učinak kao pečat na papirnatoj otpremnici)

  5.7.3. Nakon što Primatelj potpiše i potvrdi eOtpremnicu, aplikacija mOtpremnica će poslati i Korisniku i Primatelju Zapis o višku/manjku robe.

  5.8. Korisnik i Primatelj obvezni su bez odlaganja prijaviti Upravitelju gubitak, krađu ili mogućnost zlouporabe svog NFC tableta (ili drugog uređaja na kojem koriste aplikaciju mOtpremnica) te NFC tagova, a u suprotnom preuzimaju svu odgovornost za neispravno ili prijevarno korištenje istih. Upravitelj će po provjeri prijave:

  5.8.1. onemogućiti pristup aplikaciji mOtpremnica i/ili

  5.8.2. deaktivirati NFC tagove i/ili

  5.8.3. postupiti na drukčiji način sukladan nastaloj situaciji.

  5.9. Upravitelj može onemogućiti pristup aplikaciji mOtpremnica i/ili deaktivirati NFC tagove kada se za to steknu uvjeti – naročito, ali ne isključivo kad:

  5.9.1. Korisnik ne ispunjava svoje obveze iz Ugovora o uporabi usluga i/ili ovih Općih uvjeta

  5.9.2. Primatelj ne ispunjava svoje obveze iz ovih Općih uvjeta

  5.9.3. je Upravitelju prijavljen slučaj iz točke 5.8. ovih Općih uvjeta

  5.9.4. Upravitelj sumnja na neovlašteno korištenje ili korištenje istih s namjerom prijevare

  5.9.5. nastupi situacija ne dostave traženih podataka i dokumentacije potrebnih za korištenje istih

  5.9.6. nastupe ostale situacije značajne za sigurnost Upravitelja

  Prije onemogućavanja pristupa aplikaciji mOtpremnica i/ili deaktivacije NFC tagova Upravitelj će obavijestiti Korisnika i/ili Primatelja o namjeri i razlozima uskrate, a ako to nije u mogućnosti, obavijestit će ga nakon uskrate, čim to bude moguće. Upravitelj nije obavezan obavijestiti Korisnika i/ili Primatelja o namjeravanoj uskrati, ako bi to bilo suprotno objektivno opravdanim sigurnosnim razlozima ili protivno zakonu

  6. Korisnička podrška i održavanje sustava Upravitelja

   

  Podrška se razvrstava u tri kategorije: redovna, sistemska i posebna.

  6.1. Redovna podrška podrazumijeva pružanje općih informacija o funkcioniranju Sustava Upravitelja - npr. pristup uslugama, načini korištenja usluga, podrška pri slanju i/ili preuzimanju eDokumenata i sl.

  6.2. Sistemska podrška

  6.2.1. Naručitelj će Upravitelju prijaviti elektroničkom poštom sve nepravilnosti u radu sustava Upravitelja, što se smatra sistemskom podrškom. Ustanovljene nepravilnosti će se razvrstati u tri skupine:

  6.2.1.1. Prioritet 1. razine – nepravilnosti koje onemogućuju odnosno znatno otežavaju rad ili korištenje sustava Upravitelja ili pak ugrožavaju sadržaj pohranjen u Sustavu Upravitelja i/ili kooperanta

  6.2.1.2. Prioritet 2. razine – ostale nepravilnosti koje otežavaju Naručiteljev rad

  6.2.1.3. Prioritet 3. razine – nepravilnosti koje ne utječu osobito na Naručiteljev rad.

  6.2.2. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 1. razine, Upravitelj je dužan započeti s otklanjanjem nepravilnosti u najkraćem mogućem roku.

  6.2.3. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 2. razine, rok za otklanjanje nedostatka je najdulje 10 radnih dana, s tim da će Upravitelj nastojati problem riješiti što je prije moguće.

  6.2.4. Ako se utvrdi da se radi o nepravilnosti prioriteta 3. razine, Upravitelj će jenastojati riješiti što prije, uzevši u obzir opseg spornog problema i postojećih obveza prema drugim Naručiteljima.

  6.3. Posebna podrška

  6.3.1. Ukoliko Upravitelj ocijeni da se tražena podrška odnosi na veće izmjene koje zadiru u izgled ili funkcionalnost Sustava Upravitelja i/ili kooperanta (dalje u tekstu: posebna podrška), troškovi takve intervencije nisu sadržani ni u redovnoj ni u sistemskoj podršci, već se naplaćuju zasebno.

  6.3.2. Usluga posebne podrške smatrat će se naručenom samo ako ju je pismenim putem naručila službena osoba Naručitelja. U protivnom, Naručitelj nije dužan prihvatiti račun Upravitelja.

  6.3.3. Za vrijeme pružanja posebne podrške Naručitelj je dužan osigurati prisutnost osobe upoznate s funkcioniranjem i stanjem sustava Upravitelja.

  6.3.4. Usluga posebne podrške plaća se na temelju zasebno ispostavljenog računa (plativog najkasnije 15 dana od dana dostave Naručitelju), a mogu ga sačinjavati sljedeće stavke:

  6.3.4.1. satnica za radno vrijeme razvojnog inženjera

  6.3.4.2. putni troškovi po prijeđenom kilometru (važeća neoporeziva naknada za trošak goriva)

  6.3.4.3. dnevnica za posebne podrške dulje od 12 sati, računajući i vrijeme provedeno na putu (važeći neoporezivi iznos)

  6.4. Troškovi razvoja i konzultacija za uslugu Moj-DMS nisu uključeni u održavanje iz točke 4. ovih Općih uvjeta poslovanja, već se naplaćuju po Cjeniku.

  7. Sigurnosna politika Upravitelja

   

  7.1. Sigurnosna politika Upravitelja definira skup standarda, procedura, enkripcijskih programskih rješenja i algoritama koji osiguravaju sigurno funkcioniranje sustava Upravitelja i kvalitetnu zaštitu podataka.

  7.2. Upravitelj je nositelj normi: ISO 27001 za informacijsku sigurnost i ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom.

  7.3. Svi podaci Naručitelja koji se unose i/ili prolaze kroz Sustav Upravitelja i/ili kooperanta, neovisno o tome unose li se automatski ili ručno, predstavljaju najstrožu poslovnu tajnu te se štite na način opisan u sigurnosnoj politici Upravitelja.

  7.4. Upravitelj omogućava da kroz Sustav Upravitelja Naručitelj sve podatke razmjenjuje putem enkriptiranih komunikacijskih kanala (npr. TLS protokol), da ih stoga neovlaštena osoba ne može čitati.

  7.5. Naručitelj pristaje da Upravitelj obrađuje XML datoteke i druge datoteke eDokumenata koje Naručitelj razmjenuje putem usluga Upravitelja, isključivo u svrhu Upraviteljevog pružanja usluga Naručitelju.

  7.6. Svi podaci Naručitelja koji prolaze kroz sustav Upravitelja i/ili kooperanta pohranjeni su s redundantnim kopijama na najmanje dvije geografske lokacije.

  7.7. Upravitelj nikad neće putem elektroničke pošte tražiti vaše korisničko ime i lozinku. Ako zaprimite komunikaciju kojom se od vas traži unos korisničkog imena i lozinke izvan službenih web stranica društva, dužni ste takav pokušaj prijevare prijaviti na adresu neven.stanivuk@moj-eracun.hr.

  7.8. Upravitelj koristi procedure i tehnologije koji na najbolji način osiguravaju privatnost Naručitelja. Upravitelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Naručitelja koji su nužni za pružanje usluga, kao i druge podatke vezane uz pružanje usluga, sukladno važećim propisima iz područja zaštite podataka. Naručitelj u svakom trenutku ima pravo na pristup, izmjenu ili dopunu, brisanje („pravo na zaborav“), ograničavanje obrade, prenosivost osobnih podataka, kao i pravo na podnošenje prigovora Upravitelju i/ili nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP) te pravo na povlačenje dane privole. Osobni podaci Naručitelja čuvaju se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno, u slučajevima kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, čuvaju se kroz zakonom propisani period (npr. računovodstvena i arhivska građa). Upravitelj poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni, te poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka Naručitelja od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

  Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi djelatnici Upravitelja obvezali su se na povjerljivost podataka.

  Svi drugi izvršitelji (podizvršitelji) obrade koje Upravitelj koristi su se obvezali na primjenu potrebnih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite podataka.

  Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjele davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Upravitelj nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba. Za sve upite vezane uz zaštitu osobnih podataka Naručitelj se može obratiti službeniku za zaštitu podataka na 042 208 260 ili gdpr@moj-eracun.hr

  8. Završne odredbe

   

  8.1. Ako stvarno nadležni sud u Zagrebu utvrdi nevaljanost bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, tamo gdje se nevaljana odredba može tumačiti i shvatiti na način da se ustanovi djelomična valjanost i zakonitost iste, takva odredba se mora tumačiti u opsegu da se postigne takav rezultat. U svakom slučaju bilo koja nevaljana odredba ovih Općih uvjeta poslovanja ne utječe na valjanost svih ostalih odredbi koje će ostati na snazi.

  8.2. Upravitelj zadržava pravo promjene Općih uvjeta poslovanja. Svaka promjena istih bit će objavljena na web stranicama Upravitelja.

  8.3. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se s danom objave na web stranicama Upravitelja.

  8.4. U slučaju da Upravitelj prestane s radom iz bilo kojih okolnosti, on se obvezuje prije završetka obavljanja poslovne aktivnosti iz ovih Općih uvjeta poslovanja o tome obavijestiti sve Naručitelje te im omogućiti preuzimanje pojedinih ili svih dokumenata iz eArhive, u skladu s Cjenikom.

  8.5. Sve eventualne sporove Upravitelj i Naručitelj (dalje u točki: stranke) obvezuju se prvo pokušati riješiti pregovorima. Za slučaj da stranke spor ne uspiju riješiti pregovorima, obvezuju se pokušati ga riješiti u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, u roku od 60 dana od početka mirenja. Rok od 60 dana može se produljiti suglasnom voljom stranaka. Prije okončanja mirenja stranke ne mogu pokrenuti sudski postupak. U slučaju da stranke ne sklope nagodbu u mirenju, njihov spor rješavat će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

  Datum objave: 10.10.2023.